Wanbetaling, royementsprocedure

Ik ben lid Lidmaatschap opzeggen Wanbetaling, royementsprocedure
Werkwijze ontzetten uit lidmaatschap vanwege wanbetaling

Het betalen van contributie is een zogenaamde ‘brengplicht’. Dat wil zeggen dat het lid zelf verantwoordelijk is voor tijdige betaling.

Op grond van artikel 17 van de statuten kan het bestuur een lid uit het lidmaatschap ontzetten wegens het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen tegenover de coöperatie. De ontzetting wordt uitgesproken door het bestuur. Het lid kan beroep instellen bij de ledenraad.

In 2020 heeft het bestuur een werkwijze bij wanbetaling vastgesteld. In 2022 heeft de ledenraad een aantal aanbevelingen gedaan, die in mei 2022 door het bestuur zijn overgenomen. In maart 2023 heeft de ledenraad opnieuw aanbevelingen gedaan. In zijn vergadering van 4 april 2023 heeft het bestuur de onderstaande werkwijze vastgesteld,
waarin ook deze aanbevelingen zijn verwerkt. In zijn vergadering van 8 januari 2024 heeft
het bestuur de werkwijze aangepast (toevoeging een-na-laatste bullet).

Werkwijze

  • Bij de start van het lidmaatschap wordt schriftelijk gemeld dat het betalen van contributie een zogenaamde ‘brengplicht’ is en dat het lid daarom zelf verantwoordelijk is voor tijdige betaling. Ook wordt verwezen naar de werkwijze bij wanbetaling die op het besloten deel van de website is gepubliceerd.
  • In het eerste kwartaal van ieder jaar wordt de contributie geïncasseerd of moeten leden zelf de contributie betalen.
  • Voor de zomer ontvangen alle leden die niet hebben betaald een herinnering (per mail met ontvangst- en leesbevestiging of, als er geen mailadres bekend is, per gewone post). In de aanmaning wordt aangekondigd dat bij een volgende aanmaning een kostenvergoeding van € 40 in rekening wordt gebracht.
  • In augustus of september ontvangen alle leden die dan nog niet hebben betaald een aanmaning waarin wordt gemeld dat als er niet wordt betaald het lidmaatschap wordt beëindigd, met een verwijzing naar de statuten (opnieuw met ontvangst- en leesbevestiging of, als er geen mailadres bekend is, per gewone post). Bij deze aanmaning wordt € 40 aan kosten in rekening gebracht.
  • In oktober wordt een lijst gemaakt van leden die ook dan nog niet hebben betaald. Deze lijst wordt voorgelegd aan het bestuur. Op basis van een bestuursbesluit krijgen deze leden nog één keer de gelegenheid te betalen (per aangetekende post en daarnaast, als er een mailadres bekend is, opnieuw per mail met ontvangst- en leesbevestiging). Daarbij worden de kosten van de aangetekende verzending in rekening gebracht. Als betaling (inclusief kostenvergoedingen) niet binnen de gestelde termijn gebeurt, worden die leden uit het lidmaatschap ontzet.
  • In de royementsbrief wordt aangegeven dat binnen twee weken na dagtekening bezwaar kan worden aangetekend tegen het royement en dat in het geval het bestuur niet overgaat tot herziening van het besluit op basis van het bezwaar, beroep kan worden ingesteld bij de ledenraad.
  • Aan leden met een uitgebreide geschiedenis van wanbetaling van wie het royement wordt herzien, wordt aangekondigd dat ze in de toekomst nog slechts één aanmaning zullen ontvangen. Als het lid dan niet betaalt, wordt het alsnog geroyeerd.
  • De werkwijze wordt gepubliceerd op het besloten gedeelte van de website.

Vastgestel 8 januari 2024