Ambities Meerjarenbeleidsplan

Over ons Doel & ambities Ambities Meerjarenbeleidsplan
Ambities

In beleidsperiode 2023-2027 zet Samenwerking in op het bieden van passende woningen voor onze leden, die zich in verschillende levensfasen bevinden.

Hierbij is extra aandacht voor toewijzing van grote woningen aan grote huishoudens, het faciliteren van verhuizing van groot naar klein en indien (medisch) noodzakelijk van boven naar beneden. Omdat doorstromen niet altijd (snel) mogelijk is, geeft Samenwerking - waar mogelijk - ruimte voor woningaanpassing en voor verhuur van een kamer.

Samenwerking implementeert een nieuwe rechtvaardige en toekomstbestendige huurprijssystematiek, waarmee we aansluiten bij eisen die de overheid nu stelt of kan gaan stellen. Toepassing van de huurprijssystematiek zorgt voor een grote concentratie middenhuur woningen. Voor de 10% 'duurste' woningen in ons woningbestand willen we wat meer huur vragen, waardoor de andere woningen wat goedkoper kunnen worden.

Samenwerking zorgt voor een goede mix van woningen binnen en buiten het huidige woningbestand. We onderzoeken uitbreidingsmogelijkheden en maken een totaalplan voor verduurzaming van onze gebouwen. We maken scherpe keuzes met betrekking tot mutatieonderhoud, waarbij isolatie en het energiezuiniger maken van woningen voorop staan.

Onze nieuwe statuten zijn up-to-date voor wat betreft de governance, het toezicht is helder omschreven en de toelating van nieuwe leden, inclusief het aspirant-lidmaatschap, wordt per 1 januari 2025 vastgelegd.

Samenwerking vergroot de ledenbetrokkenheid en de inspraakmogelijkheden met een onder andere een ledenpanel en verbeterde communicatie. Financieel staan een degelijke financiering van de afkoop van de erfpacht en van verduurzaming voorop.