Hoe Samenwerking de huurprijzen vaststelt

Ik zoek Wat ga ik betalen? Huurprijsvaststelling
Nieuw huurprijsbeleid per 1 juli 2024

In het meerjarenbeleidsplan was aangekondigd dat Samenwerking nieuw huurprijsbeleid. Per 1 juli 2024 is het nieuwe huurprijsbeleid ingevoerd voor nieuwe huurcontracten. Een uitzondering geldt voor woningen die groter zijn dan 100m2 (ongeveer 10% van alle woningen). Voor deze woningen is het huurprijsbeleid nog niet veranderd.

De belangrijkste veranderingen voor alle overige woningen (90% van de woningen) zijn dat Samenwerking de zogenaamde WOZ-cap altijd gaat toepassen en dat de drie verschillende afslagen worden afgeschaft. We gaan werken met één generieke afslag (vaste korting op de huur) voor al deze woningen.

De huurprijs wordt voor nieuwe huurcontracten vastgesteld op basis van het woning waarderingssysteem (WWS) van de overheid. Een woning krijgt WWS-punten toegekend.

We passen altijd de WOZ-cap toe, ook waar dat niet verplicht is. De WOZ-cap houdt in dat het aantal WWS-punten dat een woning kan krijgen voor de WOZ-waarde van die woning, maximaal 33% is van het totaal aantal WWS-punten.

De WOZ-cap beperkt het aantal punten voor woningen met een hoge WOZ-waarde. Dit leidt meestal tot lagere huurprijzen onder het nieuwe huurprijsbeleid. Om dat te corrigeren gaat de afslag omlaag. Nieuwe huurcontracten krijgen voortaan dezelfde afslag van 10%.

Het nieuwe huurprijsbeleid levert in principe dezelfde huurinkomsten op voor Samenwerking, maar de verdeling van de huren over de woningen verandert enigszins.

Meer betalen voor de totp 10%-woningen?
In het meerjarenbeleidsplan was ook afgesproken om voor de woningen met de meeste WWS-punten (i.p.v. de woningen van 100m2 en meer), de afslag achterwege te laten of een opslag te rekenen. Het idee hierachter is dat de huurprijzen voor de meeste woningen (90% van de woningen) wat lager kunnen zijn, als voor de woningen met veel WWS-punten (10% van de woningen) meer wordt betaald. In de ledenraad wordt verschillend gedacht over de vraag of het wenselijk is om andere prijzen te rekenen voor de top 10% woningen. De ledenraad wil dat het bestuur deze beleidskeuze heroverweegt. Het bestuur heeft inmiddels de mening van de leden gepeild via een online-peiling in juni en stemt een nieuw voorstel voor huurprijsvaststelling voor de top-10% af met de ledneraad.

Voorlopig handhaaft het bestuur de huidige wijze van huurprijsvaststelling voor woningen die groter zijn dan 100m2. Bij deze woningen wordt bij mutatie de WOZ-cap niet toegepast, en wordt geen afslag op de maximale huur gerekend. 

Reguliere jaarlijkse huurverhogingen per 1 juli
De jaarlijkse huurverhoging wordt door de overheid gemaximeerd. De afgelopen jaren gold een maximum verhoging van inflatie of CAO-ontwikkeling plus een opslag van 1%. Samenwerking heeft als beleid om de huren - waar toegestaan - jaarlijks te verhogen met inflatie + 1% .