Beroepsadviescommissie (BAC)

Ik ben lid Commissies en werkgroepen Beroepsadviescommissie
BAC ledenraad

De leden van Samenwerking hebben het recht om in beroep te gaan bij de ledenraad tegen bepaalde - in de statuten, de voorrangsregeling en het huishoudelijke reglement genoemde - bestuursbesluiten. Het bestuur moet de leden bij een afwijzend besluit informeren over deze beroepsmogelijkheid en de eventueel daarbij geldende beroepstermijn.

Nergens staat beschreven hoe de ledenraad een dergelijk beroep moet behandelen. Slechts in één geval staat dat de ledenraad zo mogelijk binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek een beslissing moet nemen.

Samenwerking heeft ervoor gekozen om een permanente beroepssadviescommissie (BAC) in te stellen. Deze BAC neemt kennis van het dossier en hoort zo nodig het betreffende lid waarna de BAC advies uitbrengt aan de ledenraad. Vervolgens neemt de ledenraad in besloten vergadering een besluit over het beroep. Desgewenst kan over het besluit schriftelijk worden gestemd. Het besluit is bindend en het lid wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Beroep tegen besluiten van het bestuur die buiten de limitatieve opsomming vallen zijn niet ontvankelijk. In voorkomende gevallen neemt het bestuur hierover contact op met de BAC. Het beroep op de ledenraad laat onverlet het recht om van de geschillenregeling in de statuten gebruik te maken.

Samenstelling beroepsadviescommissie
De beroepsadviescommissie (BAC) bestaat uit 3 zittende leden van de ledenraad.
Zij worden door de Ledenraad gekozen. Hun zittingstermijn eindigt aan het einde van hun zittingstermijn in de ledenraad. Zij kunnen bij herverkiezing in de ledenraad terstond herkozen worden. Zij kunnen door de ledenraad tussentijds ontslagen worden.
De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. De leden van de BAC zijn:

  • Hans de Geus
  • Joshua Oesterreicher
  • Ruth Sajet
  • Maartje Hoogschagen (plaatsvervanger)

De BAC is bereikbaar via: info@samenwerking.org

Werkwijze
De commissie adviseert de ledenraad over het tegen het besluit van het Bestuur ingestelde beroep.

  • Daartoe neemt de commissie kennis van alle stukken ter zake.
  • De commissie hoort indien zij dit noodzakelijk acht (een of meer leden van) het bestuur.
  • De commissie hoort indien zij dat noodzakelijk acht het betreffende lid.
  • De commissie gaat in haar advies prudent om met privacy gevoelige informatie.
  • Het advies van de commissie wordt op een zodanig tijdstip uitgebracht dat het in de eerstvolgende ledenraadsvergadering behandeld kan worden t.o.v. de ledenraadsvergadering waarin het beroep ter kennis van de ledenraad is gebracht.

Besluitvorming
Het besluit van de ledenraad inzake een rechtsgeldig beroep is bindend. Het bestuur dient dit besluit onverwijld uit te voeren, tenzij zij daarmee in strijd met de wet en regelgeving handelt.